​​SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ KDV MÜKELLEFİ MİDİR?

​Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğü’nün katma değer vergisinin mükellefi olarak sayılmadığı gibi, verginin ödenmesinden sorumlu tutulamayacağına dair Danıştay Kararı.

Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığının 6.6.2016 gün ve Esas No: 2012/4859 Karar No: 2016/2845 sayılı kararıyla;

yapılan ihalede, gayrimenkulun satış bedeli üzerinden ϱ8 oranında katma değer vergisi hesaplanıp ödenmesi gerekirken ϱ oranında ödendiği iddiasıyla 2008/3 dönemi için davacı Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğü adına salınan katma değer vergisi ile tekerrür hükümleri uygulanarak kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davada,

“müzayede mahallerinde yapılan satışlar katma değer vergisinin konusuna girmekle birlikte, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 699 uncu maddesi uyarınca Mahkemelerce açık artırmayla satışına hükmolunan paylı malların satışında Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğü katma değer vergisinin mükellefi olarak sayılmadığı gibi, verginin ödenmesinden sorumlu tutulacağına ilişkin yasal bir düzenleme de bulunmadığı”

gerekçesiyle verginin mükellefi veya sorumlusu olmayan davacı müdürlük adına salınan vergi zıyaı cezalı katma değer vergisinde hukuka uyarlık bulunmamıştır,

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net