DAVA DİLEKÇESİNİN İYUK 3 VE 5. MADDELERE UYGUN OLMASI

Dava dilekçesi hazırlanırken dikkat edilecek hususlar nelerdir

Dava Dilekçelerinin İYUK 3. Maddesine Uygun Olması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3. maddesinde dava dilekçelerinde bulunması gereken hususlar gösterilmiştir.

Buna göre,

“İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır.

Dilekçelerde;

a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

b) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,

c) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,

d) Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar,

e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası, Gösterilir.

Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.” Dilekçeler Mahkeme Başkanlıklarına Hitaben Yazılmalıdır.

Dava dilekçesinin öncelikle konusuna göre, yetkili vergi mahkemesi veya Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış olması gerekmektedir. Bunun için dava dilekçesinin verileceği yerde önemlidir. İYUK.’nun 4. maddesinde dava dilekçelerinin Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına verilebileceği gibi idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebileceği hükmü yer aldığından, dava dilekçelerinin verileceği yere göre düzenlenmesi önem taşımaktadır.

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net