YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi” ibaresi “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 4/B ve 9 uncu maddeleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (g), (h), (n) ve (p) bentlerinde yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiş, (ı) bendinde yer alan “16/3/2005 tarihli ve 25757 sayılı” ibaresi “21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı” olarak değiştirilmiş, (j) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“r) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Kurul” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “Kurumumuzca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak, (d) bendinde yer alan “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak, (e) ve (f) bentlerinde yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça”, “Kurula” ibaresi “Bakanlığa” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Kurulca” ibaresi “Bakanlık tarafından”, “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”, “Kuruldan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak, beşinci fıkrasında yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa”, “Kurumca” ibaresi “Bakanlık tarafından”, “Kurula” ibaresi “Bakanlığa” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “Kurulca” ibaresi “Bakanlık tarafından”, “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde,  dördüncü fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa”, “Kurumca” ibaresi “Bakanlık tarafından” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Firmalar, projelendirdikleri tadilatın niteliğini ve gerekçesini açıklayan bilgi ve belgeler ile proje tadilat izni almak üzere Bakanlığa başvururlar. Tamamlanmış başvurular, ilgili mevzuat ve rasyonel ölçütler gözetilerek karara bağlanılmak üzere en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Üretim kapasitesi artışı olan proje tadilatlarında, 25 inci maddeye göre hesaplanan proje tadilat izin bedelinin, iznin tebliğ tarihinden itibaren, en geç altmış gün içinde Bakanlık hesabına yatırıldığının belgelenmesi halinde, izin geçerlilik kazanır. Süresi içinde bu bedel yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır. Kapasite artışı olmayan proje tadilatlarında bedel alınmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Kurumdan” ibareleri “Bakanlıktan” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kurumumuzca” ibaresi “Bakanlık tarafından” olarak, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (f) bendi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, yedinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

“a) Alkollü karışımlar için 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 1/1/2024 tarihinden itibaren 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan güvenlik bilgi formu ile içeriği Bakanlık tarafından belirlenen teknik spesifikasyon belgesi.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan”, “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın”, “Kurumca” ibaresi “Bakanlık tarafından” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”, “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak, beşinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, yedinci fıkrasında yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak, sekizinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak, ikinci, beşinci, dokuzuncu ve onikinci fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Tarım ve Orman Bakanlığı” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa”, “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak, yedinci fıkrasında yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan”, “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak, sekizinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, dokuzuncu fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak, onuncu fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, onbirinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa”, “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, onikinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, onüçüncü fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde ve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

“c) Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol: Eczaneler ve hastaneler gibi sağlık kuruluşları için, 5 litre hacimli mat siyah plastik kaplar içinde ambalajlanmış olarak kullanıma sunulan denatüre edilmemiş etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde üretilerek karekodlu olarak ambalajlanır ya da ambalajlı olarak ithal edilerek ambalajlara karekod basılır. Yetkili etil alkol dağıtım firmaları tarafından piyasaya arz edilen bu tıbbi kullanım amaçlı etil alkoller etil alkol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz ecza depoları eliyle eczane ve hastane gibi sağlık kuruluşlarının kullanımına sunulur. İlgili kuruluşlar ürün izlenebilirliğini sağlamakla yükümlüdür.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”, “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Etil alkol ve metanol, 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ambalajlanmalı ve etiketlenmelidir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Kurul” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa”, “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, beşinci fıkrasında yer alan “Kurul” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”, “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”, “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”, “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”, “Kuruma” ve “Kurula” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık”, “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa”, “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık”, “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılan resmi kontrol ve tespitler, Bakanlıkça verilecek eğitim sonrası sertifikalandırılmış Bakanlık personelince yürütülür.

(4) Alınacak numunelere ilişkin ilk analiz ücretleri Bakanlıkça, olumsuz olması halinde ve şahit numune analizinin talebi durumunda firma tarafından ödenir.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen ürünler için resmi kontrol ve tespitlerde alınacak numunelerin analizleri Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan”, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”, aynı fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan “Kurumdan” ibareleri “Bakanlıktan”, üçüncü fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”, beşinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” ve “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça”, altıncı fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” ve “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Satış belgeleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen;

a) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün ticaretine yönelik etil alkol toptan satış belgesi ve etil alkol ve metanol toptan satış belgesi 1/5/2022 tarihine kadar geçerlidir.

b) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilen eski ambalajlı tıbbi kullanım amaçlı etil alkoller, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde alınıp satılabilir ya da üretici veya ithalatçısına iade edilir. Bu süre sonunda, tıbbi kullanım amaçlı etil alkoller 5 litre hacimli mat siyah plastik kaplar dışında hiçbir madde ve malzeme ile ambalajlanmış şekilde işletmede bulundurulamaz, piyasaya arz edilemez, alım satıma konu edilemez.”

MADDE 29 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/10/2011

28100

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/8/2013

28740

2-

28/12/2013

28865

3-

16/3/2015

29297

4-

30/12/2017

30286

5-

1/10/2020

31261

6-

25/4/2021

31465

İLİŞKİLİ İÇERİK

KATEGORİDEKİ İÇERİK