KISA SÜRELİ KONUT KİRALAMADA KİRA GELİRİNİN ÖDENMESİ

Kısa süreli konut kiralamalarında kira gelirinin banka ve PTT üzerinden yapılması

298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; 268 Seri No.lu Tebliğin 

“1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı” başlıklı bölümündeki “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,” ibaresi “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,” şeklinde değiştirilmiş olup 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Diğer taraftan 268 Seri No.lu Tebliğde özetle;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Bakanlığa:

Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve

Bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden yayımlanan 268 Tebliğ ile aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı

Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin, (Yürürlük: 1/7/2017) (268 No.lu Tebliğ: Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin)

İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren

banka veya

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

2. Tevsik Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni

Diğer taraftan 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,

246 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bankalara düzenleme zorunluluğu getirilen, dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilme zorunluluğu uygulaması eskiden olduğu gibi devam edecektir.

Önceki bölümde belirtilen banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır.

3. Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olmayan Tahsilat ve Ödemeler

Mükelleflerce,

- Her bir konut için aylık tutarı 500 YTL' nin altındaki konut kira geliri ile

- Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar

Tebliğle getirilen zorunluluk kapsamında değildir.

Aynî olarak yapılan söz konusu ödemelerin bu zorunluluk kapsamında değildir.

 4. Ceza Uygulaması

Söz konusu zorunluluğa uyulmaması durumunda “Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza” başlıklı  VUK Mükerrer 355 inci maddedeki özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

2017 yılı için Özel Usulsüzlük Cezası 476 Seri No' lu VUK Genel Tebliğinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza,

I.Sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400 TL,

Il.Sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700 TL,

Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında  350 TL,

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000 TL olarak belirlenmiştir.

1. 09/06/2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2. 29/7/2008 tarihli ve 26951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.