(TEBLİĞ NO: 2021/30)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tarımsal ürünlerin 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilmesi halinde üretici/üretici örgütlerine kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, lisanslı depo işletmelerinde ürün teslim eden üretici ve üretici örgütlerine yapılacak kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinde görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile destekleme ödemelerinin yapılmasına yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 21/6/2021 tarihli ve 4093 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

ç) EKK: Elektronik kayıt kuruluşunu,

d) Elektronik ürün senedi (ELÜS): Lisanslı depo işletmesince, elektronik kayıt kurallarına uygun olarak sistem üzerinde oluşturulan elektronik kaydı,

e) ELÜS İhraç Formu: Lisanslı depo işletmesi tarafından düzenlenen ve elektronik ürün senedinin temsil ettiği ürüne ilişkin bilgileri içeren delil niteliğini haiz matbu belgeyi,

f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

g) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

ğ) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

h) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu,

ı) Lisanslı depo: Kanun kapsamında tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticari amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesisleri,

i) Lisanslı depo işletmesi: Kanun kapsamında ürünlerin depolanmasıyla iştigal eden ve geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketi,

j) Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS): Yasal durumu ne olursa olsun, arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim ve/veya hayvancılık faaliyeti ve/veya su ürünleri üretimi yapan tek yönetim altındaki tarımsal üretime konu ekonomik birimlerin adres, kimlik bilgileri, tarımsal faaliyet bilgileriyle tarım alet makina ve ekipmanlarını belirlemeye yarayacak bilgilerin yer aldığı veri tabanını,

k) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,

l) Üretici: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı ya da en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

m) Üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen üretici örgütlerini,

n) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün türleri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,

o) Yetkili sınıflandırıcı: Tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarları işleten Ticaret Bakanlığından lisans almış gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Esasları

Desteklenecek ürünler

MADDE 5 – (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk, fındık, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri için ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üretici ve üretici örgütlerine kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılır.

Destekleme miktarları

MADDE 6 – (1) ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üreticilere ve ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üreticilerden aldıkları ve/veya kendi adlarına ürettikleri ürünlerini lisanslı depo işletmelerine depolanmak üzere koyan üretici örgütlerine, ürünlerini ilk teslim eden olmaları halinde Tablo 1’ de belirtilen miktarlarda kira desteği verilir.

image002

(2) Kira desteğinden yararlanan üretici ve üretici örgütlerine, başvuru yapmaları durumunda;

a) Ürün miktarı üzerinden her ürün çeşidi için Tablo 1’de belirtilen miktarlarda ve üst tonaj sınırı aşılmamak kaydıyla nakliye desteği verilir.

b) Depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analiz başına, Tablo 1’de belirlenen miktarlarda analiz ücreti desteği verilir.

(3) Kira desteklemesi 2021 yılı hasat dönemi için en fazla altı ay süre ile Tablo 1’de belirtilen ürünler ve miktarlarda üretici/üretici örgütlerine ödenir. İlgili üretim yılına ait depolama dönemi başlangıç tarihleri olarak, Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen ürün depolama dönemleri esas alınır. Kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanabilmek için; mevcut üretim yılına ait ürünlerin Ek-1’de yer alan depolama döneminin başlangıç tarihi ile ilgili yılın son günü (31 Aralık) arasında lisanslı depoya girmiş olması ve en az bir gün depolanması şartı aranır.

(4) Üretici/üretici örgütünün nakliye ve analiz ücreti desteklemesinden faydalanabilmesi için kira desteği başvurusu yapması şarttır. Kira, desteğinden faydalanan ÇKS/TÜKAS’da kayıtlı üretim miktarı için nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi bir defadan fazla yapılmaz.

(5) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteklemesine tabi ürün cinsi ve miktarı ÇKS/TÜKAS’da kayıtlı üretim bilgileri ile uyumlu olmak zorundadır.

(6) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemeleri;

a) Bireysel olarak başvuran üreticiler için doğrudan üreticilere verilir.

b) Üreticilerden aldıkları ya da kendilerinin üretmiş oldukları ürünleri lisanslı depo işletmelerine getiren üretici örgütlerine verilir.

c) Üretici/üretici örgütlerinin kira, nakliye ve analiz desteklerini alabilmesi için ilgili ürünü lisanslı depoya ilk teslim eden olması zorunludur. Lisanslı depo işletmesinde el değiştirerek ticarete konu olmuş ürünlere kira, nakliye ve analiz desteği ödemesi yapılmaz.

(7) Kira desteklemelerinde bir aylık süre otuz gün olarak dikkate alınır ve gün esaslı olarak hesaplama yapılır.

(8) Destekleme ödemelerinde küsuratlı sayılarda, virgülden sonraki iki hane dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 7 – (1) Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin işlemler, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, il/ilçe tahkim komisyonları, Elektronik Kayıt Kuruluşu ve il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür.

Tahkim komisyonlarının görevleri

MADDE 8 – (1) Tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar. Tahkim komisyonları;

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan üretici/üretici örgütlerinin bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalandırılmaması hususunda karar verir. Eğer destekleme ödemesi yapılmış ise ilgili destekleme için yapılan ödemenin geri alınması hakkında karar alır. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticilerin beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları hakkında karar alır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen üreticiler, üretici örgütleri ve lisanslı depolar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verir.

b) İlçe tahkim komisyonlarınca çözülemeyen sorunlar il tahkim komisyonuna iletilir. İl tahkim komisyonunda çözülemeyen sorunlarla ilgili olarak Genel Müdürlük tarafından yapılan inceleme ile verilen kararlar uygulanır.

Elektronik kayıt kuruluşunun yükümlülüğü

MADDE 9 – (1) Nakliye desteğine esas ELÜS İhraç Formunun doğruluğunun kontrolü amacıyla, EKK TBS’ye gerekli veri akışını çevrim içi olarak sağlar.

İl/ilçe müdürlüğünün yükümlülüğü

MADDE 10 – (1) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanmak isteyen üretici/üretici örgütleri tarafından yapılan başvuruda;

a) Kira desteği için; Lisanslı depo işletmesince üretici/üretici örgütü adına düzenlenmiş olan ve üzerinde isim/unvan, TC/Vergi No, fatura düzenlenme tarihi, ürün adı, ürün miktarı, ürünün depoya giriş tarihi ve ürünün depoda kaldığı gün sayısı bilgilerinin eksiksiz olarak yer aldığı depo kira ücreti faturası,

b) Nakliye desteği için; ürünün teslim edildiği lisanslı depo işletmesi, üretici/üretici örgütüne ait isim/unvan, TC/Vergi No, ili/ilçesi, ürün adı, ürün miktarı, depo teslim tarihi bilgilerinin yer aldığı ELÜS İhraç Formu,

c) Analiz ücreti desteği için; üretici/üretici örgütü adına yetkili sınıflandırıcı tarafından düzenlenmiş ve üzerinde tarih, seri/sıra no, ürün adı, miktarı, analiz sayısı bilgilerinin yer aldığı analiz ücreti faturası veya aynı bilgilerin yer aldığı kasa alındı makbuzunun aslını,

ç) Üretici örgütünün başvurusu halinde üreticilerden alacağı Ek-2’ de yer alan taahhütname ve üretici örgütlerine kayıtlı çiftçi listesi,

dikkate alınarak, Ek-3’te yer alan başvuru dilekçesi ile birlikte teslim alınmasından, TBS’ye girişinin sağlanmasından ve oluşturulan askı icmalleri ile kesin icmallerin kontrol edilerek onaylanmasından il/ilçe müdürlüğü sorumludur.

(2) Üretici örgütlerinin başvuru yaparken sunduğu taahhütname ile ÇKS/TÜKAS üzerindeki bilgilerinin üretici örgütünün destekleme alabilmesi için kullanılmasını kabul eden üreticiye ayrıca lisanslı depo destekleme ödemesi yapılmaz.

Ödeme dönemleri ve müracaat

MADDE 11 – (1) 2021 yılı üretim sezonuna ait kira, nakliye ve analiz desteği müracaatları 1/10/2021-30/6/2022 tarihleri arasında başvuru sahiplerince Ek-3’te yer alan başvuru dilekçesi ile üretici/üretici örgütlerinin ÇKS/TÜKAS’da kayıtlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yapılır.

(2) Destekleme başvurusu alınacak olan depo kira ücretleri için son depo kira ücreti fatura tarihi 30/6/2022 olacak şekilde başvuru dilekçe ekinde yer alan belgeler il/ilçe müdürlüğüne sunulur. Son müracaat tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda, izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar müracaat edilebilir.

(3) Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri, bir üretim sezonunda, yılda en az iki defa olmak üzere Genel Müdürlükçe belirlenecek tarihlerde yapılır.

(4) Kira desteği, nakliye desteği ve analiz ücreti desteği müracaatlarında;

a) Kira desteği için; 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen şekilde depo kira ücreti faturası,

b) Nakliye desteği için; 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen şekilde ELÜS İhraç formu,

c) Analiz desteği için; 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen şekilde analiz ücreti faturası veya kasa alındı makbuzunun aslı,

ç) Üretici örgütlerinin başvurusu halinde, ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üreticilerden alınacak Ek-2’deki taahhütname ve buna ilişkin çiftçi listesi,

il/ilçe müdürlüğünce dikkate alınır.

Askı ilan ve itiraz işlemleri

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödeme icmalleri il müdürlükleri tarafından TBS’den alınarak oluşturulur. İl/ilçe müdürlüklerince ilçeye ait İcmal-1, il/ilçe müdürlüklerinde 5 iş günü süre ile askıya çıkarılır ve il/ilçe müdürlüğü web sayfasında yayımlanır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresi ve askı süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(2) Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında ve idari kaynaklı hata olması halinde yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(3) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından yapılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması şarttır.

(4) Değerlendirme sonucunda üretici/üretici örgütü bazlı oluşturulan İcmal-1’lerin düzeltilememesi ya da bilgi ve belgelere aykırılık ile şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal-1’lerin oluşturulamaması halinde durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(5) Askı işlemleri sonucunda TBS’den alınan köy/mahalle bazlı oluşturulan İcmal-2 ilçe müdürlüklerince düzenlenip onaylandıktan sonra il müdürlüğüne gönderilir. Bu icmaller ve merkez ilçe icmallerinin TBS’den alınan ilçe bazlı İcmal-3 ile uyumu il müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(6) İlçe müdürlüklerinden alınan her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise çözüm amacı ile nihai mercii olarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(7) Düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların il tahkim komisyonu marifeti ile çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-3’ler Genel Müdürlüğe gönderilir.

(8) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra tespit edilen idari kaynaklı hata olması halinde ve/veya TBS’den fark icmallerinin oluşturulması gerektiğinde il müdürlükleri, resmi yazı ile sistem düzeltmelerinin yapılabilmesi ve icmal oluşturulabilmesi için, Genel Müdürlüğe talepte bulunur.

(9) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ait başvuru bitiş tarihlerinden sonra askı ve itiraz süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, destekleme ödemelerine esas olamaz.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

MADDE 13 – (1) Kira, nakliye ve analiz destekleme ödemelerinde gerçeğe aykırı belge düzenlediği/ibraz ettiği tespit edilen üreticiler ve üretici örgütleri destekleme ödemelerinden faydalanamazlar.

(2) 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereği haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler cezalı oldukları süre zarfında bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamazlar.

(3) Ek-1’de yer alan ürünlere ait depolama dönemi başlangıç tarihi ile 31/12/2021 tarihleri arasında ürünlerini lisanslı depo işletmesine teslim etmeyen üretici/üretici örgütleri kira, nakliye ve analiz desteklemelerinden faydalanamazlar.

(4) Kira destekleme ödemesi için başvurmayan üretici/üretici örgütleri nakliye ve analiz desteğinden faydalanamazlar.

Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri şekli ve planı

MADDE 14 – (1) Üretici/Üretici Örgütüne ödenecek olan, kira, nakliye ve analiz ücreti desteklemelerine dair ilçe bazlı hazırlanan İcmal-3, il müdürlüğü tarafından hazırlanıp onaylanarak; Genel Müdürlükçe belirlenecek tarihlerde ödemeye esas olmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Destekleme ödemeleri, il müdürlüğünce gönderilen ödemeye esas icmaller doğrultusunda Genel Müdürlükçe üretici/üretici örgütlerine yapılır.

(3) Hakkında idari inceleme ve/veya soruşturma başlatılan ya da yargıya intikal eden üretici ve üretici örgütlerinin destekleme ödeme icmallerinde yer alabilmesi için sürecin destekleme ödemesi yapılmasına engel olmayacak bir netice ile tamamlanması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 15 – (1) 6 ncı madde uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla ödenir.

(2) Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2’si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmet komisyonu ödenir. Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Bakanlığın tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Cezai sorumluluklar, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 16 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu amaçla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgi ve belgeyi lisanslı depo işletmeleri, EKK, yetkili sınıflandırıcılar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. İstenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak istenilen süre içerisinde Bakanlığa verilir.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır. İl/ilçe tahkim komisyonlarınca 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler değerlendirilip karara bağlanır, gereği il/ilçe müdürlüklerince yerine getirilir.

 (3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında gerçek dışı beyan ve belge düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici/üretici örgütü kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme zammı alınmaz.

(5) ELÜS İhraç Formunun doğruluğunun kontrolü amacıyla, TBS’ye gerekli veri akışının çevrim içi olarak sağlanması ile ilgili doğrulama hatasından kaynaklanan haksız kira ve nakliye destekleme ödemelerinden EKK sorumludur.

(6) Lisanslı depoda mevcut olmayan ürün ve/veya mevcut ürüne ait gerçek dışı ELÜS düzenlenmesi nedeniyle yapılacak haksız destek ödemelerinden, kira ve nakliye destekleme ödemesinden faydalanmak üzere üretici/üretici örgütü adına düzenlenen belgelerin doğruluğundan ve buna ilişkin belgeleri il/ilçe müdürlüğüne istenilen süre içerisinde ibraz etmekten lisanslı depo işletmeleri sorumludur. Bu durumda lisanslı depo işletmesi, ortakları, yöneticileri ve personeli hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler il/ilçe tahkim komisyonlarınca gerçekleştirilir.

(7) Analiz ücreti desteklemelerinde, yapılan analizlere ilişkin fatura bilgilerin hatalı olması halinde yetkili sınıflandırıcı sorumludur. Bu durumda yetkili sınıflandırıcı yöneticileri ve personeli hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler il/ilçe tahkim komisyonlarınca gerçekleştirilir.

(8) Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesinden faydalanmak üzere il/ilçe müdürlüğüne teslim ettiği belgelerin doğruluğundan üretici/üretici örgütleri sorumludur. Bu durumda üretici örgütleri yöneticileri ve üreticiler hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler il/ilçe tahkim komisyonlarınca gerçekleştirilir.

(9) Kira, nakliye ve analiz destekleme ödemelerinde; 2021 üretim yılına esas destekleme müracaatını yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları, desteklemeye esas şartların bulunması kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Başvuru tarihleri içerisinde herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

(10) Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinden faydalanmak isteyen üretici/üretici örgütlerinin il/ilçe müdürlüğüne ibraz ettiği belgelerin kontrolünden, TBS veri tabanına eksiksiz ve doğru girilmesinden, ödemeye esas icmallerin eksiksiz ve doğru düzenlenmesinden, bu Tebliğ çerçevesinde belirtilen sürelere uyulmasından, il/ilçe müdürlüğü sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai işlemler il/ilçe tahkim komisyonlarınca yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 17 – (1) 20/3/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğin 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümlerince yapılmış olan müracaatlar, 2020 yılı üretim sezonu için 2020/5 Tebliğ hükümlerine göre sonlandırılır.

(2) 23/12/2019 tarihli ve 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Mülga Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar kapsamındaki idari hata sonucu yapılamayan ödemeler bir defaya mahsus 2021 yılı içerisinde yapılır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

ekleri https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211114-6-1.pdf

İLİŞKİLİ İÇERİK

KATEGORİDEKİ İÇERİK

Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ
​gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 2.bölüm
​gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 2.bölüm
?gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 2.bölüm
​gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 2.bölüm
Gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 1.bölüm
2018 yılı basit usulde beyanname doldurma
Engellilerin araç alımında ötv istisnası
Gelir vergisi uygulamalarında genç girişimci teşviki
Yapılandırmadan Yararlananlar Hakkında Tesis Edilen Hacizler Kaldırılır Mı?
Yapılandırmadan Yararlananlar Hakkında Tesis Edilen Hacizler Kaldırılır Mı?
Yapılandırmadan Yararlananlar Hakkında Tesis Edilen Hacizler Kaldırılır Mı?
​7020 sayılı yapılandırma (af) kanununa ilişkin özellikli durumlar –ıı
Kdv iadesinde aranan belgeler
Kdv iade işlemleri - vergi inceleme raporu ile kdv iadesi
Kdv iade işlemleri - teminat karşılığı kdv iadesi
Kdv iade işlemleri - ymm raporu ile kdv iadesi
Kdv iade işlemleri - nakden iade
Kdv iade işlemleri- mahsup yoluyla kdv iadesi
Kdv iade tutarının hesabı - iadesi talep edilebilecek kdv tutarı
Zamanaşımına uğrayan vergi borçları için yapılandırma uygulanır mı?
7020 sayılı yapılandırma (af) kanununa ilişkin özellikli durumlar –ı
Yni af kanununun kapsamı ve süreler
Kanunla kurulan sandıklar ve emekli sandıkları
Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl karlarının işletmeden çekilmesi ve indirim ve istisnalara mahsubu
Mükelleflerin beyanlarına karşı dava açmaları
Bilinmesi gereken vergi teşvikleri
6770 sayılı kanunla yapılandırma kanununda yapılan değişiklikler
Küresel hukukun üstünlüğü yargı hepimiz için lazımdır esfend
Yeniden yapılandırmada ikinci bir şans!
Vergi hukukunun yasama ve yargı organlarından doğan kaynakları