ÖRNEKLERLE VERGİ UYUŞMAZLIKLARI

Bir vergi uyuşmazlığı ve Danıştay kararı

Davalı idarenin yoklama tutanaklarıyla açıkça ortaya konulan gayri faal dönemler için beyanname verilmediğinden bahisle usulsüzlük cezası kesilemeyeceği hakkında Danıştay Üçüncü Dairenin 24.2.2015 gün ve E:2013/2829 K:2015/786 sayılı kararı;

"Davacı şirket adına, 2009 yılı Nisan ila Haziran dönemlerine ait katma değer vergisi beyannamelerini süresinde vermediğinden bahisle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 352'nci maddesi uyarınca kesilen 1'inci derece usulsüzlük cezası ile Nisan ila Eylül 2009 dönemlerine ait katma değer vergisi beyannamelerinin süresi içinde elektronik ortamda verilmediğinden bahisle 213 sayılı Kanunun mükerrer 355'inci maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.

Trabzon Vergi Mahkemesi 29.09.2010 gün ve E:2010/490, K:2010/635 sayılı kararıyla;

davacı şirketle ilgili 10.09.2009 tarihli yoklamada,

belirtilen adresten Mart 2009 tarihinde ayrıldığı,

iş yerinin kapalı olduğu, bilinen bir adresinin olmadığı;

17.11.2009 tarihli yoklamada ise,

2005 yılı sonu itibarıyla gayrı faal durumda olduğu,

belirtilen adreslerde başka bir şirketin faaliyet gösterdiği tespit edildiğinden, dava konusu vergisel ödevler doğmadan önceki bir tarihte gayri faal olduğu yoklamalarla açıkça ortaya konulan davacı adına, beyannamelerini süresinde vermediğinden bahisle kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında hukuka uygunluk görülmediği ... "

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net