BA BS BİLDİRİM FORMLARI VE CEZA UYGULAMALARI

Sehven Girilen Vergi Kimlik Nosunun Düzeltilmesi Amacıyla Verilen Ba Bs Bildirim Formu İçin Ceza Kesilemez

“213 sayılı Vergi Usul Kanununun, mükerrer 257/4. maddesinde "Bu kanunun 149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu" kuralına yer verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden çıkarılan 381 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan ve beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükelleflere, 2008 ve müteakip yıllarda düzenleyecekleri  Ba-Bs bildirim formlarını aylık dönemler halinde elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilmiş ve bildirim formlarını elektronik veya kağıt ortamında belirlenen sürelerde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355/1. maddesine göre işlem yapılacağı belirtilmiştir.

213 sayılı Kanunun mükerrer 355. maddesinde ise,  Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);

"Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında (5904 sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 01.08.2009)(411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2012'den itibaren 1.170 -TL)1.000 Türk Lirası,

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında (5904 sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 01.08.2009) ( 411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2012'den itibaren 580 -TL) 500 Türk Lirası,

Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında (5904 sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 01.08.2009)(411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2012'den itibaren 280 -TL)250 Türk Lirası, özel usulsüzlük cezası kesileceği,

bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şart olduğu, ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyanının incelenmesinden, 2010/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 dönemlerine ilişkin düzeltme Ba-Bs  formlarının geç verilmesi nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355.maddesi uyarınca adına kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

381 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "3.2. Düzeltme İşlemleri" başlıklı kısmında, "Mükellefler, elektronik ortamda verdikleri bildirim formlarını onayladıktan veya kağıt ortamında bildirimde bulunduktan sonra, verdikleri bildirim formunda hata yaptıklarını belirlemeleri halinde düzeltme yapabilirler. Ancak, düzeltme bildirimi süresinden sonra verilmiş ise, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir." denilmektedir.

Yine, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesinde, Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyeceği, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının 1/5 oranında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bs bildirim formları ile mükelleflerin mal ve hizmet teslimlerinin vergi dairesine bildirilmesi amaçlanmakta olup, bu şekilde beyan ve kayıt sisteminin daha güvenilir ve açık olması ve kayıt dışılığın azaltılmasına çalışılmaktadır. Yine bu sistemle, vergi idaresine çapraz kontrol yapılmasına imkân verilmektedir. Bildirim formlarında yapılan düzeltmelerin ise asli nitelikte olup olmadığı önem arz etmektedir. Mal veya hizmet teslimlerine ilişkin miktar, belge sayısı, mükellef ismi gibi hususlar asli nitelikte görülmelidir. Ancak davacı ve davacının mal ve hizmet tesliminde bulunduğu mükellefin vergi kimlik numarası zaten vergi idaresinin malumu olup, vergi numarasının sehven yanlış girilmesi ve sonradan bu numaranın düzeltilmesi bildirim formunda yapılan asli nitelikte bir düzeltme olarak görülemeyeceğinden bu sebeple davacı hakkında ceza kesilmesi uygulamanın amacına aykırı düşecektir.

Buna göre, sadece sehven girilen vergi kimlik numarasında yapılan düzeltme nedeniyle verilen düzeltme Bs formu bildirimi için davacı adına  özel usulsüzlük cezası kesilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net