VERGİ DAVALARINA İLİŞKİN DİLEKÇELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE USULE İLİŞKİN BAZI DURUMLAR

Dava dilekçelerinin şekil şartlarına uygunluğu
 1. Görevli ve Yetkili Mahkeme
 2. İdari Merci Tecavüzü
 3. Dava Açma Ehliyeti
 4. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı
 5. Vergi Mahkemelerindeki Dava Açma Süresi
 6. Vergi Davalarına Davalı (Hasım) Hususu
 7. Dava Dilekçelerinin İYUK 3. Maddesine Uygun Olması
 8. Dava Dilekçelerinin İYUK 5. Maddesine Uygun Olması
 9. Dava Dilekçesinde Özellikle Dikkat Edilmesi Gerek Hususlar
 10. Dava Dilekçelerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar
 11. Dava Dilekçesinin Reddi Durumu
 12. Vergi Davalarında Tarafların Kişilik ve Niteliğinde Değişiklik Olduğu Durumlar
 13. Vergi Davalarında Yürütmeyi Durdurma İstemi
 14. Vergi Yargısında Resen İnceleme
 15. Mahkemelerde Davaların Görülmesi, Tek Hakim ve Heyet Olarak Görülecek Davalar, İlk Derece Danıştayda Görülen Davalar
 16. Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay Dava Daireleri ve Vergi Dava Dairelerinin Oluşumu, Özellikleri ve Davalar Üzerindeki Yansımaları
 17. Mali ve Adli Tatilde Özellik Arzeden Durumlar
 18. Vergi Mahkemesi Kararlarının Uygulanması
 19. Vergi Mahkemesi Kararlarına Karşı İtiraz, İstinaf ve Temyiz Yolları
 20. Temyiz ve İtiraz Aşamalarında Yürütmenin Durdurulması İstemi
 21. Mahkeme Kararının Kısmen Ya da Tamamen Bozulması
 22. Vergi Yargısında Yargılamanın Yenilenmesi
 23. Hakimlerin Davadan Çekilmesi ve Reddi
 24. Vergi Yargısında Kabul, Feragat ve Davanın Konusuz Kalması
 25. Vergi Davalarında Avukatlık Ücreti
 26. Vergi Yargısında İspat, Delil Sunma Keşif ve Bilirkişi Konuları

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net