VERGİ DAVALARINA İLİŞKİN DAVA DİLEKÇELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Dava Dilekçesinde Özellikle Dikkat Edilmesi Gerek Hususlar/Dava Dilekçelerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar

Dava Dilekçesinde Özellikle Dikkat Edilmesi Gerek Hususlar/Dava Dilekçelerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar: 

Uygulamada, dava dilekçelerinde sıklıkla karşılaşılan ve dikkat edilmesi gereken başlıca hususları şöyle sıralayabiliriz. 

• Dava dilekçeleri en az iki nüsha (taraf sayısından bir fazla) düzenlenmeli ve her nüsha imzalanmalıdır. 

• Dava dilekçesinde, davacı adresi açık bir şekilde yer almalıdır.

• Şirket adına açılan davalarda, temsil ve ilzama yetkili olanları gösteren ve temsil süresinin davam ettiğini gösteren güncel imza sirkülerleri eklenmelidir. 

• Dava konusu ihbarname ve ödeme emirleri ve bunların tebliğini gösteren tebliğ alındıları dilekçeye eklenmelidir. 

• Dava konusu işlemin tebliğ veya öğrenme tarihi dilekçede gösterilmelidir. 

• Dilekçe, konu, içerik, istem ve sonuç yönleriyle uyumlu olmalıdır.

• Dilekçe, yetkili vergi mahkemesi başkanlığına hitaben düzenlenmelidir. 

• Birlikte dava açılabilmesinin mümkün olmadığı şartlara dikkat edilmelidir. 

• Dilekçeler, kısa, öz, net olmalı gereksiz ifadelerden kaçınılmalıdır.

• Dilekçe ret kararları üzerine yenileme dilekçelerinde aynı hatalar yapılmamalıdır. 

• Şirket adına düzenlenen ödeme emirlerine karşı şirket müdürü tarafından kendi adına dava açılamaz, davanın şirket adına açılması gerekir. 

• İdari başvuru yollarının tüketilmesi gerektiği hallerde doğrudan vergi mahkemelerine dava açılamaz.

• Vergi cezalı tarhiyatlara karşı açılan davaya ait dilekçelerin sonuç ve talep ksımında, “cezalı tarhıyatın kaldırılması/terkini” “özel usulsüzlük cezasının kaldırılması/terkini” ödeme emrine karşı açılan davalarda “dava konusu ödeme emrinin iptali” haciz işlemlerine karşı açılan davalarda “dava konusu haciz işleminin iptali” ifadelerinin mutlaka kullanılması gerekir.

• Ödeme emirlerine ve ya haciz işlemlerine karşı açılan açılan davalarda, vergi ve cezaların kaldırılması istenilemez. 

• Tüzel kişiliği ticaret sicilinden terkin edilen şirket hakkında düzenlenen ödeme emirleri kendisine tebliğ edilen şirket ortakları ya da kanuni temsilciler bu ödeme emirlerine karşı dava açmamalıdır.

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net