VERGİ DENETİMİNDE YENİ UYGULAMA “İZAHA DAVET”

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 6728 sayılı Yasanın 22. Maddesiyle değişik 370. Maddesinde, yeni bir düzenleme yapılarak “izaha davet” uygulaması getirilmiştir.

Bu uygulama ile, vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler bulunması durumunda mükellefler izaha davet edilmekte ve mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmamaları veya takdir komisyonuna sevk edilmemeleri sağlanmaktadır.

Kuşkusuz bu uygulama ile çok basit izah edilebileceği düşünülen bazı konuların vergi uyuşmazlıklarına neden olmasının önüne geçilmesi beklenmektedir.

482 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Vergi Usul Kanununun “İzaha davet:” başlıklı 370 inci maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden izaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi  ve belgeler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmektedir.

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net