VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN CEZALAR İLE İLGİLİ MAKTU HADLER

Yıllar İtibariyle Vergi Usul Kanununda Yer Alan Cezalar İle İlgili Maktu Hadler

MADDELER - KONULAR

476 Seri No' lu VUK GT (1) 2017) (TL)

460 Seri No' lu VUK GT (2) (2016) (TL)

442 Seri No' lu VUK GT (3) (2015) (TL)

432 Seri No' lu VUK GT (4) (2014) (TL)

422 Seri No' lu VUK GT (5) (2013) (TL)

Madde – 343 En az ceza haddi

 

 

 

 

 

- Damga vergisinde

11

11

10,60

9,70

9,40

- Diğer vergilerde

21

21

20

19

19

Madde - 352 (Kanuna Bağlı Cetvel) Birinci derece usulsüzlükler

 

- Sermaye şirketleri

130

126

120

110

110

- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

80

80

77

70

70

- İkinci sınıf tüccarlar

40

40

39

36

35

- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19

19

18

17

17

- Kazancı basit usulde tespit edilenler

11

11

10,60

9,70

9,40

- Gelir vergisinden muaf esnaf

5

5

4,80

4,40

4,30

Madde - 352 (Kanuna Bağlı Cetvel) İkinci derece usulsüzlükler

 

- Sermaye şirketleri

70

69

66

60

60

- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40

40

39

36

35

-İkinci sınıf tüccarlar

19

19

18

17

17

- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

11

11

10,60

9,70

9,40

- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5

5

4,80

4,40

4,30

- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,80

2,70

2,60

2,40

2,40

Madde – 353

1 numaralı bentte yazılı belgeler

 

- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (*)

210

210

200

190

190

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

110.000

110.000

106.000

97.000

94.000

2 numaralı bentte yazılı belgeler

 

- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

210

210

200

190

190

- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

11.000

11.000

10.600

9.700

9.400

- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

110.000

110.000

106.000

97.000

94.000

4 numaralı bent

 

 

-Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210

210

200

190

190

6 numaralı bent

 

Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.000

5.000

4.800

4.400

4.300

7 numaralı bent

 

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

260

260

250

230

230

8 numaralı bent

 

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

800

800

770

700

700

Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

160.000

158.000

150.000

140.000

 

9 numaralı bent

 

4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100

1.100

1.060

970

940

10 numaralı bent

 

127.maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800

800

770

700

700

Madde - 355

 

 

b) Damga Vergisinde

 

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,80

1,79

1,70

1,60

 

Mükerrer Madde - 355

 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

- I.Sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400

1.370

1.300

1.200

1.200

- Il.Sınıf tüccarlar, defter tutan çiftiçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

700

690

660

600

600

- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

350

340

330

300

300

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000

1.100.000

1.060.000

970.000

 

Mükerrer Madde - 370

 

 

 

 

 

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

50.000

 

 

 

 

(*) Belgeye yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının 'undan aşağı olmamak üzere kesilecek ceza miktarı.
  • (1) 27.12.2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 476 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
  • (2) 25.12.2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 460 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
  • (3) 30.12.2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 442 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
  • (4) 30.12.2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 432 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği