VUK UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR NELERDİR?

Maddeler halinde vergi mahkemesinde açılan dava türleri konuları

1. Vergi Usul Kanunun Kapsamı 

2. Vergiye İlişkin İşlem ve Muamellerin Gerçek Mahiyetinin Esas Olması 

3. Vergilendirme İşleminin Muhatabı 

4. Ölüm Halinde Mirasçıların Sorumluluğu ve Sürelerin Uzaması

5. Vergiyi Doğuran Olayın Vuku veya Hukuki Durumun Tekemmülü 

6. Tahakkuk Fişindeki Hukuka Aykırılık Halleri, Tahakkuk Fişindeki Eksiklikler, ?ihtirazi kayıtın konulması süresi 

7. İkmalen, Resen ve İdarece Vergi Tarhı, Resen Tarh Nedeninin Ortaya Konulması 

8. İhbarnameye Karşı Dava Açılması, İhbarnamelerin Şekil Şartlarına Uygunluğu 

9. Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değer Tespitlerinden Kaynaklanan Davalar 

10. Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsil Kavramları ve Bu Aşamalardaki Hukuka Aykırılık Halleri 11. Vergi Usul Kanununa Göre Tebliğ, Tebliğin Esasları, Kimlere Tebliğ Yapılabileceği, Bilinen Adres Kavramı, Teslim, İlanen Tebliğ, Memur Eliyle Tebliğ, Hatalı Tebliğ, Elektronik Tebliğ 12. Zamanaşımı Halleri, Zamanaşımı İddialarında Dikkat Edilecek Hususlar 

13. Vergi Davalarında Şikayet ve Düzeltme Kavramı, Vergi Hataları 

14. Vergi Yoklamaları Üzerine Kesilecek Cezalarda Hukuka Aykırılık Halleri

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net