Yapılandırmadan Yararlananlar Hakkında Tesis Edilen Hacizler Kaldırılır Mı?

Yapılandırmadan Yararlananlar Hakkında Tesis Edilen Hacizler Kaldırılır Mı?

7020 Sayılı Yapılandırma (Af) Kanununa İlişkin Özellikli Durumlar –II

Yapılandırmadan Yararlananlar Hakkında Tesis Edilen Hacizler Kaldırılır Mı?

Vergi borçlarının vadesinde ödenmemesi halinde kamu idaresince (vergi dairesi) takip yoluna başvurulmaktadır. Öncelikle ödeme emri düzenlenerek kamu alacağının tahsiline çalışılmakta, şayet bir sonuç elde edilemezse haciz yoluna başvurulmaktadır.

6183 sayılı Yasanın 37. maddesinde, “ Amme alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir. Hususi kanunlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş amme alacakları Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu ödeme müddetinin son günü amme alacağının vadesi günüdür.” 6183 sayılı Yasanın 55. maddesinde, “–Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir "ödeme emri" ile tebliğ olunur. 6183 sayılı Yasanın 62. maddesinde, “Borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tesbit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince hacz olunur.” hükmü yer almaktadır.

İdari bir işlem olan vergilendirme işleminin de, diğer idari işlemler gibi hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ödenmeyen vergi borçları için önce ödeme emri düzenlenmesi, ödeme emrine ilişkin hukuki başvuru yollarına başvurulmuş ise bunların sonucuna göre haciz işlemi tesis edilmesi gerekir. Bu işlemleri birer zincir işlem olarak düşünecek olursak zincirin halkalarının sırasıyla tesis edilmesi gerekir.

Bilindiği üzere, yapılandırma (af)  kanunları ile vadesinde vergi borçlarını ödeyemeyen mükelleflere bir takım kolaylıklar sağlanarak vergi borçlarının ödemeleri sağlanmaktadır. Bu noktada şu hususa dikkat etmek gerekir ki, artık mükelleflere yeni vadeler verilmekte kamu alacakları yeni vadelere göre istenilmektedir. Af hükümlerine aykırı hallerde ise borçlar yeniden muaccel hale gelebilmektedir.

Normal şartlarda vergi borçları yapılandırma ile birlikte yeni vadelere bağlandığında mükellefler hakkında bu borçlar nedeniyle tesis edilmiş olan haciz işlemlerinin de kaldırılması gerekir. Ancak, kamu alacağını güvenceye alabilmek için 7020 sayılı Kanunun 3/14 maddesinde “ Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.” Hükmüne yer verilmiştir.

Bu nedenle, 7020 sayılı Kanunun hükümlerinden yararlanan mükellefler hakkında tesis edilen haciz işlemleri hemen kaldırılmamakta ve borcun ödenen nispeti kadar kaldırılmaktadır. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin bu hususa da dikkat etmesi gerekmektedir.

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net

İLİŞKİLİ İÇERİK

KATEGORİDEKİ İÇERİK

Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ
​gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 2.bölüm
​gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 2.bölüm
?gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 2.bölüm
​gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 2.bölüm
Gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 1.bölüm
2018 yılı basit usulde beyanname doldurma
Engellilerin araç alımında ötv istisnası
Gelir vergisi uygulamalarında genç girişimci teşviki
Yapılandırmadan Yararlananlar Hakkında Tesis Edilen Hacizler Kaldırılır Mı?
Yapılandırmadan Yararlananlar Hakkında Tesis Edilen Hacizler Kaldırılır Mı?
Yapılandırmadan Yararlananlar Hakkında Tesis Edilen Hacizler Kaldırılır Mı?
​7020 sayılı yapılandırma (af) kanununa ilişkin özellikli durumlar –ıı
Kdv iadesinde aranan belgeler
Kdv iade işlemleri - vergi inceleme raporu ile kdv iadesi
Kdv iade işlemleri - teminat karşılığı kdv iadesi
Kdv iade işlemleri - ymm raporu ile kdv iadesi
Kdv iade işlemleri - nakden iade
Kdv iade işlemleri- mahsup yoluyla kdv iadesi
Kdv iade tutarının hesabı - iadesi talep edilebilecek kdv tutarı
Zamanaşımına uğrayan vergi borçları için yapılandırma uygulanır mı?
7020 sayılı yapılandırma (af) kanununa ilişkin özellikli durumlar –ı
Yni af kanununun kapsamı ve süreler
Kanunla kurulan sandıklar ve emekli sandıkları
Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl karlarının işletmeden çekilmesi ve indirim ve istisnalara mahsubu
Mükelleflerin beyanlarına karşı dava açmaları
Bilinmesi gereken vergi teşvikleri
6770 sayılı kanunla yapılandırma kanununda yapılan değişiklikler
Küresel hukukun üstünlüğü yargı hepimiz için lazımdır esfend
Yeniden yapılandırmada ikinci bir şans!
Vergi hukukunun yasama ve yargı organlarından doğan kaynakları